OFERTA - Instalacje dozowania destruktu

Instalacje dozowania destruktu

Dotychczasowe badania mieszanek mineralno-asfaltowych wytworzonych z destruktu asfaltowego przeprowadzone przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz dotychczasowe doświadczenia potwierdziły, że recykling warstw z betonu asfaltowego z udziałem destruktu asfaltowego w ilości do 20% przy dozowaniu destruktu na zimno oraz do 60% przy dozowaniu destruktu na gorąco nie pogarsza wartości technicznej warstw podbudowy i warstwy wiążącej.

Instalacje dozowania destruktu na gorąco                Instalacja dozowania destruktu na zimno

W wyniku remontów nawierzchni dróg powstaje duża ilość odpadów, których główną część stanowi materiał powstały w wyniku frezowania warstw asfaltowych naprawianej nawierzchni, lub na skutek rozdrobnienia brył uzyskiwanych z pokruszenia konstrukcji nawierzchni asfaltowej oraz ze skawalonych lub odrzuconych dostaw mieszanek określany dalej zgodnie z normą PN-EN 13108-8:2006 jako destrukt asfaltowy. Zgromadzony w wyniku frezowania materiał musi być składowany w odpowiednich miejscach, jednakże jest on klasyfikowany jako materiał szkodliwy dla środowiska. Zapobiec temu może zastosowanie procesu pozwalającego na ponowne wykorzystanie tego materiału do produkcji nowych nawierzchni.